Баға - Windows

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы

Бағалар Ресей Федерациясында сатылады.
Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығын сатып ала отырып, клиент бір жыл ішінде техникалық қолдау қызметтерін пайдалану мүмкіндігіне ие болады - форумдағы сұраныстарға жауап беру арқылы ақпараттық және техникалық көмек көрсетеді. Техникалық қолдаудың әрбір келесі жылы бағдарламаның (лицензияның) ағымдағы құнының 24% мөлшерінде қосымша төленеді.
Бағдарламалық өнімнің сертификатталған нұсқасының бағасы жеке сұраныс бойынша белгіленеді.
Тұрақты және өзгермелі лицензиясы бар бағдарламалық өнімдердің бағасы бірдей. Жылжымалы лицензиясы бар кілтке арналған орындардың ең аз саны-3. Барлық өнімдер желідегі кеңістіктік деректерге көп пайдаланушының қол жеткізуін қолдайды.
Бекітілген лицензия әр жұмыс орнында USB кілті немесе тіркеу кілті болуын болжайды. Бекітілген лицензия (Тіркеу кілті) электрондық пошта арқылы жіберілген тіркеу деректері негізінде бағдарламаның компьютер параметрлерімен байланысын қамтамасыз етеді. Қалқымалы лицензия кез келген компьютерде бір уақытта ақылы бағдарламалар көшірмелерін орындауға мүмкіндік беретін жергілікті желіде бір USB кілтінің болуын қарастырады.
Белгіленген лицензия үшін USB кілті микроформада қол жетімді (тапсырыста көрсетілген).

Бағаны жүктеу (PDF)

  Код про­дукта Реестр
отечествен
ного

ПО1
Продукт Цена, руб. Вклю­чая НДС, руб.
 ГИС "Панорама"
0100    Профессиональная ГИС
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама x64" ( ГИС "Панорама x64" версия 14) 98 600 0
Подробнее... 0102 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 14 900 0
Подробнее... 0103 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 4 900 0
Подробнее... 0105 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 24 500 0
Подробнее... 0106 7385 Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (Комплекс гидрологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 8 900 0
Подробнее... 0107 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 8 900 0
Подробнее... 0108 7386 Комплекс 3D анализа (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 9 900 0
Подробнее... 0109   Комплекс агрономических задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 16 200 2 700
Подробнее... 0110   Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно к ГИС "Панорама х64" версия 14) бесплатно
Подробнее... 0111   Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 11 400 1 900
Подробнее... 0112 9310 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 29 000 0
Подробнее... 0113 7387 Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации данных дзз (версия 4, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 11 900 0
0300     Профессиональный векторизатор
Подробнее... 0307 7224 Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" ("Панорама-редактор", версия 14) 49 500 0
Подробнее... 0302 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 14 900 0
Подробнее... 0303 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 4 900 0
Подробнее... 0304 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 24 500 0
Подробнее... 0305   Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор" версии 14) 11 400 1 900
 Специализированные ГИС
0400    Специализированные ГИС
Подробнее... 0405 460 ГИС "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор, версия 14) 94 300 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее...     Комплект программ "АРМ геолога" в составе: 11 050 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0107 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач) 8 900 0
 Муниципальные ГИС
0600    Муниципальные ГИС
Подробнее...     Комплект программ "АРМ градостроителя" в составе: 13 550 1 900
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0111   Комплекс градостроительных задач 11 400 1 900
Подробнее...     Комплект программ "АРМ кадастрового инженера Про" версия 14 в составе: 17 050 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0102 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи") 14 900 0
Подробнее...     Комплект программ "АРМ кадастрового инженера" версия 14 в составе: 7 050 0
Подробнее... 0402 7226 ГИС "Панорама Мини" (версия 14) 2 150 0
Подробнее... 0103 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи") 4 900 0
     
Подробнее... 0610   ГИС "Экологический мониторинг и аналитика" (версия 2) 11 880 1 980
 Серверные приложения
0800    GIS WebServer SE
Подробнее... 0801 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 129 000 0
Подробнее... 0802 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для создания резервного серверного сегмента)2 32 250 0
 Сервисы
Подробнее... 0806 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 228 000 0
Подробнее... 0807 1850 GIS WebService (GIS WebService SE Mini версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS, WMTS, WFS-T, WCS на базе Apache, IIS, ngnix, ограничение по максимальному числу одновременно открытых карт (данных) - до 99) 99 000 0
Подробнее... 0808 1850 GIS WebService (GIS WebService SE для создания резервного серверного сегмента)2 57 000 0
Подробнее... 0809 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, для платформы "x64") 89 000 0
Подробнее... 0810 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service для создания резервного серверного сегмента)2 22 250 0
 ГИС Сервер
Подробнее... 0822 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, без ограничения числа подключений) 265 000 0
Подробнее... 0821 385 ГИС Сервер x64 (Стандарт, версия 10, поддержка до 25 клиентов) 149 000 0
Подробнее... 0820 385 ГИС Сервер x64 (Мини, версия 10, поддержка до 10 клиентов) 34 000 0
Подробнее... 0825 385  ГИС Сервер x64 (для создания резервного серверного сегмента)2 75 000 0
 Серверные приложения
Подробнее... 0830 1936 Imagery Creator (версия 11, программа создания пирамид тайлов) 104 000 0
Подробнее... 0831   Программа мониторинга базы данных и обновления карты (версия 7, поддерживает Oracle, Microsoft SQL Server, FireBird, MS Access и др.) 58 800 9 800
 Банк данных
Подробнее... 0840 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, включает GIS WebService SE, для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер х64) 378 000 0
Подробнее... 0841 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенных GIS WebService SE и ГИС Сервер х64) 164 000 0
Подробнее... 0842 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ Мини версия 7, включает GIS WebService SE Mini и ГИС Сервер Мини) 199 000 0
Подробнее... 3300    Комплекс ведения регионального геопортала "Геопортал Регион" в составе:
I. Программное обеспечение доступа к данным
Подробнее... 1601  1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE для Linux версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 1 шт. 129 000 129 000 0
Подробнее... 1610 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, ngnix, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. 228 000 228 000 0
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", без ограничения числа подключений) 1 шт. 265 000 265 000 0
Подробнее... 1672 1862 Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ версия 7, с учетом ранее приобретенного GIS WebService SE, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", для функционирования требуется приобретение ГИС Сервер x64) 1 шт. 164 000 164 000 0
Подробнее... 1650 1936 Imagery Creator (Imagery Creator SE версия 11, программа создания пирамид тайлов, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. 104 000 104 000 0
Подробнее... 1641 1935 Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service, версия 9, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск") 1 шт. Бесплатно при наличии Imagery Creator x64
II. Программное обеспечение подготовки и обновления данных
Подробнее... 0104 4227 Геоинформационная система "Панорама x64" (ГИС "Панорама x64" версия 14, OC MS Windows 7 x64 и выше) 4 шт. 98 600 394 400 0
Подробнее... 1621 385 ГИС Сервер x64 (Профессиональный, версия 10, ОС "Astra Linux Special Edition", релиз "Смоленск", без ограничения числа подключений) 1 шт. 265 000 265 000 0
III. Информационное обеспечение
3341    Цифровые классификаторы для ведения цифровой картографической основы и специальных карт (территориальное планирование, градостроительная деятельность, геодезические данные, геологические данные, чрезвычайные ситуации, телекоммуникации и связь, навигация, лесное хозяйство, сельское хозяйство и другие) Бесплатно, новые версии классификаторов и документации доступны - http://www.gisinfo.ru/
classifiers/classifiers.htm
    Итого:     1 549 400
    Итого со скидкой 15%:     1 316 990
 Прикладные программы
0900    Прикладные программы    
Подробнее... 0901   Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF (версия 8, для платформы "х64") 46 800 7 800
Подробнее... 0903   Комплекс автоматизированного контроля качества и исправления цифровых карт (версия 7, для платформы "х64") 23 880 3 980
 Комплект программ для учебных заведений
1000    Комплект программ для учебных заведений
Ознакомьтесь с порядком получения программных продуктов для учебных заведений
Подробнее... 1001 4227 Геоинформационная система "Панорама х64" (ГИС "Панорама х64" версия 14) 34 510 0
Подробнее... 1002 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", "Обработка геодезических измерений" и "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 215 0
Подробнее... 1003 7225 Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", только "Кадастровые задачи", дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 1 715 0
Подробнее... 1005 7382 Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (СПО Генерализация, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 8 575 0
Подробнее... 1006 7385 Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (Комплекс гидрологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 115 0
Подробнее... 1007 7384 Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (Комплекс геологических задач, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 115 0
Подробнее... 1008 7386 Комплекс 3D анализа (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 465 0
Подробнее... 1009   Комплекс агрономических задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 5 670 945
Подробнее... 1010   Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно к ГИС "Панорама х64" версия 14) бесплатно
Подробнее... 1011   Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 3 990 665
Подробнее... 1012 9310 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации (Комплекс подготовки документов АНИ, дополнительно оплачивается к ГИС "Панорама х64" версия 14) 10 150 0
Подробнее... 1013 460 ГИС "Оператор" для силовых структур (ГИС Оператор, версия 14) 33 005 0
Подробнее... 1014 1283 ГИС WebServer (GIS WebServer SE версия 6, программа публикации карт, снимков и баз данных в Интернет "GIS WebServer SE", для функционирования требуется приобретение GIS WebService SE) 45 150 0
Подробнее... 1015 385 ГИС Сервер x64 (Стандарт, версия 10, поддержка до 25 клиентов) 52 150 0
Подробнее... 1016   "Панорама АГРО" (версия 5, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое 12 390 2 065
Подробнее... 1017 1850 GIS WebService (GIS WebService SE версия 14, web-сервис для стандартов OGC WMS,WMTS,WFS-T,WCS на базе Apache, IIS, ngnix) 79 800 0
 Средства разработки ГИС-приложений для Windows
1100    Средства разработки ГИС-приложений для Windows
Подробнее... 1101 7366 Инструментарий разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit (GIS ToolKit, версия 14, разработка приложений в среде визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE5 - XE10 включая Delphi и С++ Builder XE5 - XE10 для платформ "x32" и "x64") 19 900 0
Подробнее... 1102 7388 Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" (GIS ToolKit Active , версия 14, разработка 32-x и 64-x разрядных ГИС-приложений в любой среде программирования, поддерживающей ActiveX технологию) 19 900 0
Подробнее... 1110 7366 179 000 0
Подробнее... 1113 7388 Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" (GIS ToolKit Active Free версия 14, разработка 32-x и 64-x разрядных ГИС-приложений в любой среде программирования, поддерживающей ActiveX технологию без ограничения распространения; не включает компонент отображения 3D-модели) 179 000 0
  1121    Лицензия на выполнение пользовательских приложений (созданных в "GIS ToolKit" без применения компонента отображения 3D-модели (электронный ключ) 6 120 1 020
  1122    Лицензия на выполнение пользовательских приложений (созданных в "GIS ToolKit" c применением компонента отображения 3D-модели (электронный ключ) 10 800 1 800
  1131    Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free") 43 200 7 200
  1132    Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free Active (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free Active") 43 200 7 200
1200    Средства разработки ГИС-приложений для Web
Подробнее... 1201 788 Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit (GIS WebToolKit, Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE, библиотека компонентов и классов на языке JavaScript, версия 6, функционирует с использованием GIS WebService) 179 000 0

Білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар жиынтығын алу үшін оқу орны басшысының жұмыс орындарының саны мен бағдарламаларды пайдалану міндеттемесін көрсете отырып, факс немесе электрондық пошта арқылы хат жіберу қажет. білім беру мақсаттары. Ақылы өнімді сату кеңсесінде алуға немесе жедел пошта арқылы жеткізуге болады. Бағдарламалық жасақтаманы 150 000 рубльден артық сатып алғанда, жеткізу ақысыз.

1 Отандық бағдарламалық жасақтаманың тізілімі электрондық есептеуіш машиналарға (компьютерлерге) және мәліметтер базаларына арналған орыс бағдарламаларының бірыңғай тізілімі операторының ресми сайтында орналасқан: https://reestr.digital.gov.ru

2Негізгі сегмент істен шыққан жағдайда кешеннің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін резервтік сервер сегментін құру үшін (негізгі сегменттің және резервтік көшірменің бір уақытта жұмысына жол берілмейді).

Windows бағдарламалары Linux
бағдарламалары
Ауыл
шаруашылығы
Өнімдерді
жаңарту
Қызметтер Геопортал
аймағы