Серверлік қосымшалар

Тайлдар пирамидаларын құруға арналған бағдарлама (Imagery Creator)

Бағдарлама PNG, JPEG, PNG8, MBTiles, GPKG, BIR форматындағы таңдалған масштабтық қатар бойынша берілген өлшемдердегі карталардың кескіндері фрагменттерінің толық жиынтығын құру үшін арналған.

Өнім мына тілдерде іске асырылға: орыс, ағылшын.

Операциялық жүйелер (Windows, Astra Linux SE, ALT Linux, Эльбрус, Ubuntu, CentOS, MCBC) мен архитектуралардың (Intel, Эльбрус, КОМДИВ) кең ауқымында жұмыс істеу үшін бейімделген.

Imagery Creator

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Бағдарламаның тағайындалуы

Imagery Creator

Растерлар жиынтығын қалыптастырудың мақсаты WEB-қосымшаларында объектілерді көптеген санын (1 000 000-нан астам) қамтитын карталарды бейнелеуді жеделдету болып табылады. Бейнелеуді жеделдетуге кэштеу әдісімен қол жеткізіледі: векторлық картаның аймағын бейнелеу алдын ала тұрғызылған растрдың аймағын бейнелеуге ауыстырылады.

Imagery Creator

Бағдарламаның кіріс деректері:

  • MAP, SIT, SITX форматындағы векторлық карта
  • SIT, SITX форматындағы пайдаланушылар карталары
  • MPT жобаларының файлдары
  • MTW, MTQ форматындағы қабаттардың, биіктіктердің, сапалардың матрицалары
  • RSW форматындағы растрлар болып табылады.

Бағдарламаның шығыс деректері:

  • графикалық файлдар (*.png);
  • графикалық файлдар (*.jpg);
  • деректер базасы (*.mbtiles, *.bir, *.gpkg) болып табылады.

Бағдарламаны іске қосу

Imagery Creator бағдарламасының құрамына imagerycreator.xml теңшелімдер файлын қашықтан әкімшілендіру модулі кіреді. Web әкімшілендіру модулі ImageryCreator\admin\admin.php папкасында орналасқан. Браузерде қашықтағы әкімшіні іске қосу үшін жолдың URL мекенжайында http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php теру қажет.

Әкімшілендіру https хаттамасының басқаруымен қорғалған режимде орындалуы мүмкін.

Бетті алғашқы жүктеу кезінде пайдаланушының атын және құпиясөзді енгізу керек.

Бағдарламаны орындау

Жаңа жобаны құру немесе әлдеқашан қолданыстағы жобаны редакциялау кезінде келесі әрекеттерді орындау қажет:

- "Бірегей сәйкестендіргіш" өрісіне жобаның бірегей сәйкестендіргішін орнатыңыз (қайталанбауы керек).
- "Тайлдар жобасының атауы" өрісіне тайлдар жобасының атауын орнатыңыз.
- Тайлдық деректерге дейінгі жолды таңдау батырмасын басып, тайлдық деректерге дейінгі жолды таңдаңыз.
- Тайлдық деректер матрицаларын таңдаңыз.
- Қажетті масштабтарды таңдаңыз (0 масштабы шамамен 1 : 620 000 000, 20 – 1 : 600 масштабына сәйкес келеді).
- Ағымдағы жобадағы өзгерістерді сақтап қалу үшін "Орнату" батырмасын басыңыз.

Тайлдарды кесу үшін деректер ағашынан жобаны таңдау және "Орындау" батырмасын басу қажет.

Нарезка тайлов

Тайлдарды кесуді бастау үшін ашылған терезеде "Орындау" батырмасын басу қажет.

Тайлдарды кесу кезінде терезеде кесіліп жатқан деректер туралы ақпарат бейнеленетін болады.

Нарезка тайлов

Тайлдарды кесуді тоқтату үшін "Тоқтату" батырмасын басу қажет.

Үлкен көлемді (10 гигабайттан көп) растрлық карталарды қалыптастыру процесі жеткілікті көп уақытты (бір сағат және одан көп) алуы мүмкін. Сондықтан орындау процесінде орындау уақытын есептеу жүргізіледі. Орындау уақытын есептеу растрлық деректердің бірінші 500 мегабайттарын жазу аяқталғаннан кейін (процестің басталуынан бастап 4-тен 10 минутқа дейін) жасалады және процесс аяқталғанға дейін нақтыланады. Нақты орындау уақытының бірінші есептік уақыттан айырмашылығы әдетте 20 пайыздан аспайды. Процестің аяқталуына қарай қоса тіркелген каталогта тұрғызылған растрлар (тайлдар) қамтылады.

Мысалы, Ресейдің растрлық картасын қалыптастыру үшін 1 тәулік 20 сағат, векторлық түрде орын алатын 1 : 25000 базалық масштаб үшін 5,7 ГБ қажет болды. Растрларды қалыптастыру 87 парақта 60 миллион объектіні растрлардың 2,7 ГБ-тан көп емес қысылмаған түрінде өлшемдермен 1 : 1 000 000-нан бастап 1 : 50 000-ға дейін масштабта орындалды. Негізгі картаға 46 матрица қосылған болатын.

Барлығы әр тайлының өлшемдері 256х256 пиксель, файлдарының жалпы көлемі 4,5 ТБ болатын, png форматында шамамен 1 200 000 000 тайл құрылды.

Қосымша теңшелімдер

Бос тайлдарды құру

Бұл режимді орнату үшін "Бос тайлдарды құрмаңыз" опциясы қызмет етеді. Бұл режим таңдалған кезде дискілік кеңістікті үнемдеу және тайлдарды талдау режимі іске қосылатын болады. Бос тайлдар құрылмайды, бірақ тайлдарды құрудың жалпы жылдамдығы құрылатын тайлдарды талдауға жұмсалатын шығындарға байланысты азайтылатын болады.

Тайлдарды Mbtiles Деректер базасына сақтау

Бұл режимді орнату үшін Mbtiles тайлдар форматының опциясы қызмет етеді. Бұл режим таңдалған кезде тайлдар Mbtiles форматындағы деректер базасына сақталатын болады. Бұл режим қатқыл дискідегі кеңістікті үнемдеуге, серверлер немесе дискілер арасында тайлдарды беру процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Файлдарды кесіп алуға қарағанда, барлық деректер бір ДБ файлында орналасқан. "Деректер базасын қайта жазу" режимін таңдаған кезде осы жоба үшін алдыңғы ДБ жойылады және жаңадан құрылады. Әйтпеген жағдайда деректер әлдеқашан қолданыстағыға қоса жазылатын болады. Режимді сөндіру тайлдарды құру уақытын көбейтеді, өйткені бағдарламаға ДБ-ның ішіндегісін талдау қажет болады, бірақ әлдеқашан қолданыстағы ДБ-ны толықтыруға немесе жаңартуға мүмкіндік береді.

"Тайлдардың нөмірленуі TMS-дегідей" опциясын қосқан кезде папкаларда және SQLite ДБ-да құралатын тайлдардың нөмірлері стандарттылардан ерекшеленетін және Tile Map Server (row=2^z - row - 1) нөмірленуіне сәйкес келетін болады.

Тайлдарды GPKG, BIR Деректер базасына сақтау

Бұл режимді орнату үшін GPKG (GeoPackage) немесе BIR тайлдар форматының опциясы қызмет етеді. Бұл режим таңдалған кезде тайлдар деректер базасына сақталатын болады.

Бұл формат тайлдар сақталатын SQLite деректер базасының жиымы болып саналады. Тайлдар png, jpg, png8 немесе hmp форматтарында сақталады. Hmp форматы биіктіктер (сандық биіктіктер матрицалары) туралы деректерді қамтитын 65x65 пиксель өлшемді тайлдар болып саналады. Жердің бүкіл бетін бірнеше деректер базасына бөлу есебінен mbtiles форматымен салыстырғанда тайлдардың жылдамырақ іздеуін жүзеге асыру мүмкін болады. GPKG, BIR форматтары деректерді солтүстік және оңтүстік полюсте бейнелеуге мүмкіндік береді, өйткені ондағы ақпарат OGC GoogleCRS84Quad матрицасының EPSG:4326 проекциясында сақталады. Форматтар туралы толығырақ "BIR форматын сипаттау жобасы", "GeoPackage стандартын сипаттау" құжаттамасынан оқу мүмкін болады.

Жергілікті координаттар жүйесінде кесу

Жергілікті координаттар жүйесінде кесу үшін мыналар қажет:
Жергілікті координаттар жүйесін сипаттауды с:\Program Files\Panorama\GISWebServiceSE\appservice\crslist.xml файлында қалыптастыру. Ол үшін Панорама ГАЖ-да XML жазбасымен (EPSG кодын (65536-тен көп болуы керек), атын және сәйкестендіргішті (сәйкестендіргіш тек ағылшын әріптерін, сандарды, «.», «:» символын қамти алады) толтыру қажет) картаның төлқұжатын сақтау режимін пайдаланып қалу мүмкін болады.

Добавление местной системы отсчета

Тайлдар матрицасын қосу. Әкімшіде "Матрицаны қосу – Қосу". батырмасын басу. Келесі тармаққа сәйкес матрицаның параметрлерін беру: Пайдаланушылар матрицаларын қосу.

Добавление пользовательской матрицы в местной системе координат